Yılbaşı nedeniyle Türkiye genelinde tüm önlemler alındı, Türkiye genelinde huzur için 208.874 güvenlik görevlisi görev yapacak.. 

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 2024 de huzurlu ve olaysız bir şekilde girilmesi için tüm önlemlerin alındığı duyuruldu.  Bizler huzurlu bir yıla uyansın diye onlar bu gece gözlerini kırpmadan görev yapacaklar. 

Türkiye genelinde huzur için 208.874 güvenlik görevlisi görev yapacak.. 

NİĞDE DE ALINAN TEDBİRLER 

Niğde’de yıl­ba­şı ted­bir­le­ri alın­dı! 1263 per­so­nel görev ya­pa­cak

Va­tan­daş­la­rı­mı­zın yeni yıla huzur ve güven or­ta­mı için­de gir­me­le­ri­ni temin etmek, genel gü­ven­li­ğin, asa­yi­şin mu­ha­fa­za­sı ile kamu dü­ze­ni­ni sağ­la­mak ama­cıy­la İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nın ge­nel­ge­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ili­miz­de gü­ven­lik ted­bir­le­ri alın­dı.
Bu kap­sam­da, yeni yıl prog­ram­la­rı do­la­yı­sıy­la insan yo­ğun­lu­ğu­nun ar­ta­bi­le­ce­ği ko­nak­la­ma te­sis­le­ri, eğ­len­ce me­kân­la­rı, res­to­ran, kafe ve ben­ze­ri yer­ler­de etkin, yoğun de­ne­tim­ler ger­çek­leş­ti­ri­lecek olup, gö­rev­li per­so­nel sa­yı­sı ar­tı­rı­la­cak.
Va­tan­daş­la­rın yoğun ola­rak bu­lun­du­ğu oto­gar ve toplu ta­şı­ma araç­la­rı­na ait is­tas­yon­lar­da, kut­la­ma ger­çek­leş­ti­ri­len mey­dan ve alan ile eğ­len­ce yer­le­rin­de gü­ven­lik bi­rim­le­rin­ce ted­bir­ler ar­tı­rı­la­rak uy­gu­la­na­cak.

Niğde Genelinde 607 Polis, 656 Jandarma Görev Ya­pa­cak


Niğde’de il mer­ke­zi polis so­rum­lu­luk böl­ge­sin­de;

Gündüz 24, gece ise 48 yaya devriye görevlisi,

 20 Trafik, 23 Asayiş Ekibi planlaması yapılarak toplam 460 personel,

İlçelerimizde ise 6 Trafik, 18 Asayiş Ekibi ile 24 noktada toplam 147 personel olmak üzere;

 İlimiz genelinde 607 polis görev ya­pa­cak.

Jan­dar­ma so­rum­lu­luk böl­ge­sin­de ise; toplam 10 bölgede yol kontrol ve arama noktası tertip edilecektir.

13 Trafik Timi, 142 Asayiş Timi ve 41 diğer unsur olmak üzere 196 ekip ve toplam 656 personel olmak üzere görev ya­pa­cak.

Trafik Gü­venliği En Üst Seviyede Ola­cak
Tra­fik gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la şehir içi ve şehir dışı ka­ra­yol­la­rın­da araç ve se­ya­hat yo­ğun­lu­ğu­nun ya­şa­na­bi­le­ce­ği alan­lar / gü­zer­gâh­lar ile yaya ha­re­ket­li­li­ği­nin olu­şa­ca­ğı nok­ta­lar­da tra­fik ted­bir­le­ri yo­ğun­laş­tı­rı­la­cak. Şe­hir­le­ra­ra­sı oto­büs ter­mi­nal­le­rin­de, ara du­rak­lar­da ve ka­ra­yo­lu gü­zer­gâh­la­rı üze­rin­de ya­pı­lan de­ne­tim­ler­de oto­büs­le­rin ta­koğ­raf, kış las­ti­ği, ışık do­na­nı­mı ve diğer tek­nik do­na­nım­lar de­net­le­necek.

Sağ­lık Hizmeti Eksiksiz Verilecek
İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğün­ce sağ­lık ku­rum­la­rın­da ye­te­ri kadar per­so­nel gö­rev­len­di­ri­le­rek acil ser­vis hiz­met­le­ri de dâhil olmak üzere ek­sik­siz sağ­lık hiz­me­ti ve­ril­me­si sağ­la­na­cak
Niğde Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğın­ca (İtfa­iye Daire Baş­kan­lı­ğı) yan­gın ve ben­ze­ri teh­li­ke­le­re karşı her türlü ha­zır­lık ya­pı­la­cak ve te­yak­kuz ha­lin­de bu­lu­nu­la­cak.
Be­le­di­ye, em­ni­yet ve jan­dar­ma per­so­ne­lin­ce yıl­ba­şı ne­de­niy­le gö­rev­le­rin ak­sa­ma­ma­sı için en üst se­vi­ye­de ted­bir alı­na­rak nöbet hiz­met­le­ri ak­sa­tıl­ma­dan yü­rü­tü­lecek.
Tra­fik, za­bı­ta ve vergi de­ne­tim ele­man­la­rı ekip­ler ha­lin­de de­ne­tim ve kont­rol­le­ri­ni etkin bir şe­kil­de ger­çek­leş­ti­recek. Te­le­fon arı­za­la­rı ile elekt­rik, su, doğal gaz ke­sin­ti ve arı­za­la­rı­na karşı il­gi­li ku­rum­lar­ca ge­rek­li ön­lem­ler alı­na­cak.

 

Niğce Güzel Yıllara...